STUDIJNÍ OBORY

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje žáky pro kvalifikovanou výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, popř. dospělých, rozvíjející jejich osobnost, schopnosti a zájmy. Absolventi tohoto oboru se uplatní především jako učitelé v mateřských školách, vychovatelé školských a mimoškolních zařízení (např. ve školních družinách, školních klubech, centrech volného času pro děti a mládež, dětských domovech a domovech mládeže), popř. jako vychovatelé v ústavech sociální péče pro děti a mládež či mentálně postižené dospělé. Výchova a vzdělávání směřují k tomu, aby žáci získali ucelené všeobecné a odborné vzdělání na úrovni, která jim umožní začít pedagogickou práci, své vzdělání dále rozvíjet a inovovat. Absolventi uvedeného studijního oboru mohou dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, zejména na fakultách vzdělávajících učitele. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Kód oboru: 75-31-M/01

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)

Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • Další studium na VŠ nebo VOŠ
 • Učitel mateřské školky
 • Vychovatel nebo pedagog volného času
 • Vychovatel ve školních družinách a školních klubech
 • Pedagog v neškolních zařízeních (sociálních a zdravotnických)
 • A další pracovní pozice vyžadující pedagogickou způsobilost

Sociální činnost

Žáci jsou připravování pro zajišťování sociálních služeb různým skupinám klientů, pro práci v různých sociálních zařízeních i v terénních službách. Osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče a pomoc klientům, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů nebo začleňování do společenského prostředí, při uplatňování práv a oprávněných zájmů apod. Budou připraveni pomáhat při zajišťování chodu domácnosti klientů a rodinám s dětmi. Dále získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost, tj. pro udržování a rozvíjení psychických a fyzických schopností klientů, jejich společenských a pracovních návyků a dovedností, naplňování jejich volného času. Osvojí si různé výtvarné techniky, hudební, hudebně pohybové, pracovně terapeutické a jiné dovednosti a činnosti, naučí se vytvářet a realizovat samostatně i v týmu volnočasové a výchově-vzdělávací projekty. Získají potřebné vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a zdravotních nauk. Zároveň získají orientaci v systému sociálních služeb a jiných forem sociální pomoci, jejich řízení, právního a ekonomického zabezpečení. Seznámí se s cíli, zásadami a nástroji sociální politiky, naučí se rozumět sociálním problémům a přístupům k jejich řešení. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

 • Občanská výchova
 • Český jazyk

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Kód oboru: 75-41-M/01

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)

Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • Další studium na VŠ nebo VOŠ
 • Pracovník sociálního centra
 • Asistent v domovech pro seniory
 • Asistent pro osoby se zdravotním postižením
 • Pracovník v pečovatelských domech
 • A další pracovní pozice vyžadující pedagogickou způsobilost
Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje žáky pro kvalifikovanou výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, popř. dospělých, rozvíjející jejich osobnost, schopnosti a zájmy. Absolventi tohoto oboru se uplatní především jako učitelé v mateřských školách, vychovatelé školských a mimoškolních zařízení (např. ve školních družinách, školních klubech, centrech volného času pro děti a mládež, dětských domovech a domovech mládeže), popř. jako vychovatelé v ústavech sociální péče pro děti a mládež či mentálně postižené dospělé. Výchova a vzdělávání směřují k tomu, aby žáci získali ucelené všeobecné a odborné vzdělání na úrovni, která jim umožní začít pedagogickou práci, své vzdělání dále rozvíjet a inovovat. Absolventi uvedeného studijního oboru mohou dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, zejména na fakultách vzdělávajících učitele. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Kód oboru: 75-31-M/01

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)

Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • Další studium na VŠ nebo VOŠ
 • Učitel mateřské školky
 • Vychovatel nebo pedagog volného času
 • Vychovatel ve školních družinách a školních klubech
 • Pedagog v neškolních zařízeních (sociálních a zdravotnických)
 • A další pracovní pozice vyžadující pedagogickou způsobilost
Sociální činnost

Sociální činnost

Žáci jsou připravování pro zajišťování sociálních služeb různým skupinám klientů, pro práci v různých sociálních zařízeních i v terénních službách. Osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče a pomoc klientům, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů nebo začleňování do společenského prostředí, při uplatňování práv a oprávněných zájmů apod. Budou připraveni pomáhat při zajišťování chodu domácnosti klientů a rodinám s dětmi. Dále získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost, tj. pro udržování a rozvíjení psychických a fyzických schopností klientů, jejich společenských a pracovních návyků a dovedností, naplňování jejich volného času. Osvojí si různé výtvarné techniky, hudební, hudebně pohybové, pracovně terapeutické a jiné dovednosti a činnosti, naučí se vytvářet a realizovat samostatně i v týmu volnočasové a výchově-vzdělávací projekty. Získají potřebné vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a zdravotních nauk. Zároveň získají orientaci v systému sociálních služeb a jiných forem sociální pomoci, jejich řízení, právního a ekonomického zabezpečení. Seznámí se s cíli, zásadami a nástroji sociální politiky, naučí se rozumět sociálním problémům a přístupům k jejich řešení. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:

 • Občanská výchova
 • Český jazyk

Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Kód oboru: 75-41-M/01

Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)

Výstupní certifikát: Vysvědčení o maturitní zkoušce

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

 • Další studium na VŠ nebo VOŠ
 • Pracovník sociálního centra
 • Asistent v domovech pro seniory
 • Asistent pro osoby se zdravotním postižením
 • Pracovník v pečovatelských domech
 • A další pracovní pozice vyžadující pedagogickou způsobilost